Operacja #1

Inwestor: „Gospodarstwo Rybackie KRĄG” Tomasz Skołysz i Janusz Skołysz Spółka Cywilna

Tytuł operacji: Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia i środków transportu wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w celu poprawy zdrowotności i dobrostanu pstrąga oraz poprawy warunków sanitarno – weterynaryjnych i bhp pracowników na obiekcie hodowli ryb łososiowatych w Krągu.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Przewidywane wyniki operacji:
– poprawa dobrostanu oraz jakości ryb na etapie podchowu i tuczu,
– poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników na obiekcie Krąg dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na ręczne pracy przeładunkowe oraz transportowe,
– skrócenie procesu produkcji pstrąga w obiekcie na wskutek zapewnienia bardziej optymalnych warunków hodowli.

Wartość operacji:

1 994 135,99 złotych brutto

Wkład Funduszy Europejskich:

607 11,30 złotych