Operacja #11

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie KUSICZKI Mirosław Skołysz i Janusz Skołysz S.C.

Tytuł operacji: Rozbudowa i wyposażenie Gospodarstwa Rybackiego Kusiczki w celu wzrostu produkcji pstrąga

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury

Przewidywane wyniki operacji:
– wzrost wielkości produkcji pstrąga na obiekcie w Kusiczkach o ponad dwieście pięćdziesiąt ton rocznie,
– wzrost zatrudnienia na obiekcie o dwa miejsca pracy tj. dwóch pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w łącznym wymiarze czasu pracy wynoszącym 1,25 etatu w ujęciu średniorocznym,
– poprawa warunków pracy dla osób obecnie pracujących na hodowli w zakresie prac przeładunkowych,
poprawa dobrostanu oraz jakości ryb na etapie podchowu i tuczu,
– poprawa bezpieczeństwa energetycznego obiektu,
– poprawa warunków sanitarnych oraz uzyskanie większego bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń bakteriologicznych i wirusologicznych.

Wartość operacji

4 950 573,00 złotych brutto

Wkład Funduszy Europejskich

1 439 735,36 złotych