Operacja #6

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze

Beneficjent:         „Gospodarstwo Rybackie KRĄG” Tomasz Skołysz i Janusz Skołysz Spółka Cywilna

Tytuł operacji:    Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia i środków transportu wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w celu poprawy zdrowotności i dobrostanu pstrąga oraz poprawy warunków sanitarno – weterynaryjnych i BHP pracowników na obiekcie hodowli ryb łososiowatych w Krągu

Cel operacji:           Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury

Przewidywane wyniki operacji:

– poprawa bezpieczeństwa weterynaryjnego obiektu (ogrodzenie, myjka ciśnieniowa, monitoring wizyjny),
– poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników (utwardzenie terenu, kraty pomostowe, oświetlenie obiektu, wózek widłowy z widłami ważącymi),
– poprawa dobrostanu oraz jakości ryb na etapie podchowu i tuczu oraz skrócenie procesu produkcji pstrąga na wskutek zapewnienia bardziej optymalnych warunków hodowli (natleniacze z instalacją natleniającą, dyfuzory, liczniki do ryb, wypełnienie złoża, blachy perforowane, siatki ochraniające stawy),
– poprawa efektywności przetwarzania osadów (mikrosito, pompa),
– zapewnienie właściwej pielęgnacji terenów zielonych (minikosiarka z kosiarką bijakową).

Wartość operacji:

1 219 958,72 złotych brutto

Wkład Funduszy Europejskich:

371 938,63 złotych